Condicions d'ús

PRIMER: DEFINICIÓ

1.1 Esplendid és un sistema personal i intransferible que ofereix als seus titulars la possibilitat d'obtenir i acumular euros virtuals per cada compra en els comerços i establiments adherits a la plataforma esplendid.cat.

1.2 Euros virtuals: És el concepte o valor equivalent en euros que assignen individualment els comerciants adherits a esplendid.cat per recompensar la fidelitat dels seus clients quan compren al seu establiment.

1.3 Titulars: Les persones físiques majors de 16 anys que no tinguin limitada la seva capacitat d'obrar i menors prèvia autorització dels seus pares o tutors, una vegada: A) S'hagin registrat a través dels formularis on-line vinculats a esplendid.cat i/o a qualsevol de les webs vinculades. B) Hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

Els comerciants i la plataforma Esplendid es reserven el dret a demanar l'acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Esplendid juntament amb el menor i han de gestionar l'ús de la mateixa, eximint als comerciants i a la plataforma Esplendid de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

SEGON: ÀMBIT i DURADA D'ÚS

La Targeta Esplendid es podrà obtenir gratuïtament i presencialment a les Oficines de Turisme de Berga i de Canet de Mar o en tots els espais temporals o permanents que Esplendid posi a disposició a partir del 26 de febrer i fins al 4 de març.

La targeta es mantindrà en vigor fins el 18 de novembre, data de finalització de la campanya. Esplendid i els seus establiments adherits no es fan responsables dels euros virtuals obtinguts i no utilitzats pels titulars de la plataforma Esplendid. Una vegada transcorregut aquest període, Esplendid cancel·larà qualsevol euro virtual no consumit sense que se'l pugui fer responsable de cap tipus de queixa o reclamació.

TERCER: OPERATIVA

3.1. Sol·licitud Targeta Esplendid: Emplenar degudament el formulari de sol·licitud online a l’apartat dona’t d’alta.

Un cop validat el formulari, s'informarà sobre els tràmits per l'entrega de la targeta, que es podrà recollir a les oficines esmentades en l’apartat segon.

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada en l'apartat quart.

3.2. Ús: La utilització per primera vegada de la Targeta Esplendid en qualsevol comerç adherit implica l'acceptació completa i sense objecció d'aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

La Targeta Esplendid és d'ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica al client amb el seu nom i cognoms i les dades contingudes en la targeta electrònica com a sistema segur d'emmagatzematge d'informació interactiu sobre identitat i els euros virtuals acumulats. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Esplendid.

En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament de la Targeta Esplendid el client ha de comunicar-ho per correu electrònic a berga@esplendid.cat o canet@esplendid.cat.

En el suposat ús fraudulent de la Targeta Esplendid i/o contrari a les presents condicions generals, la plataforma Esplendid es reserva el dret de l'anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica dels euros virtuals acumulats cancel·lant o limitant l'ús de la mateixa al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús de la Targeta Esplendid els establiments adherits i Esplendid podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l'usuari de la mateixa com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

3.3. Obtenció d'euros virtuals: El titular de la Targeta Esplendid obtindrà euros virtuals cada vegada que faciliti la targeta en la compra de productes i/o serveis seleccionats pels establiments adherits a Esplendid.

Els euros virtuals que l’usuari de la Targeta Esplendid acumuli per cada compra en qualsevol dels establiments Esplendid seran equivalents als de l’import de compra.

El titular podrà adquirir tants euros virtuals com import de compra faci en un o més establiments, sense límit, i se li dipositarà en un sol saldo acumulat que no podrá bescanviar fins la setmana del 12 al 18 de novembre en qualsevol dels establiments de la segona població participant a Esplendid. No es podrà participar les dues setmanes a la mateixa població.

Els titulars de la Targeta Esplendid obtindran informació general dels seus euros virtuals acumulats a través dels mails de contacte registrats en el moment de donar-se d’alta online. En el cas de no disposar de correu electrònic, es podrà sol·licitar aquesta informació per telèfon o carta a Esplendid.

En el cas que el titular detecti anomalies en l'acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho a Esplendid mitjançant la presentació del o dels rebuts de compra corresponents.

3.4. Canvi d'euros virtuals: Els euros virtuals acumulats en cada un dels establiments podran ser bescanviats per futures compres a qualsevol dels establiments adherits a Esplendid. Aquests valors d'euros virtuals podran ser utilitzats pel pagament íntegre d'una compra o bé pel pagament d'una part d'aquesta, abonant la diferència en diners en efectiu o mitjançant qualsevol altre tipus de pagament acceptat pel comerç.

Els euros virtuals en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

Els productes adquirits amb la Targeta Esplendid estan subjectes a la mateixa política d’entrega obligatòria de tiquets de compra, canvis i devolucions que qualsevol altre producte venut en condicions habituals de l’establiment adherit.

QUART: PROTECCIÓ DE DADES

Els efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el sol·licitant de la Targeta Esplendid queda informat i autoritza a que les dades personals proporcionades s'incorporin als fitxers titularitat de Targeta Urbana S.L. amb CIF núm. B-66362658 i domicili social al Passatge d'Antoni Sabaté Mill núm. 1 local baixos (08720) Vilafranca del Penedès, com a entitat gestora de la base de dades i propietària de la plataforma de fidelització Esplendid. Els camps marcats amb un (*) tenen caràcter obligatori, l'absència o incorrecció d'aquestes dades faculta a Targeta Urbana S.L. per denegar la generació de la Targeta Esplendid.

La finalitat del tractament de les dades és qualsevol activitat relacionada amb els usos propis de la Targeta Esplendid i la relació contractual amb els seus titulars, incloent-hi l'anàlisi, l'estadística i la formació de perfils així com la realització d'accions de publicitat, promoció i màrqueting de Esplendid i dels seus establiments adherits.

L'objectiu i essència de la Targeta Esplendid és que pugui ser utilitzada en tots els establiments adherits al sistema de fidelització i per això el titular autoritza necessàriament i expressament a Targeta Urbana S.L. a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s'obtinguin en el desenvolupament normal d'aquest sistema, siguin utilitzades per la comunicació directa als titulars de la Targeta Esplendid d'ofertes, saldos, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits. Tot i així, Targeta Urbana S.L. es reserva el dret de cessió a tercers de la informació estadística global que les mateixes dades dels comerços generin.

En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a Targeta Urbana S.L., mitjançant un correu electrònic a info@targetaurbana.cat per correu convencional al Passatge d'Antoni Sabaté Mill núm. 1 local baixos (08720) Vilafranca del Penedès, a o través de les Oficines de Turisme de Berga i de Canet de Mar. En tot moment Esplendid i els establiments adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d'aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat. En qualsevol moment, el titular de la Targeta Esplendid pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se a Esplendid acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l'alta de la targeta.

En el cas que el titular de la Targeta Esplendid desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes i promocions podrà exercitar aquest dret d'oposició concret a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els emails publicitaris que el titular de la Targeta Esplendid pugui rebre. En el cas que les dades facilitades siguin d'un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d'ús i funcionament, sent l'únic responsable la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

CINQUÈ: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

Targeta Urbana S.L. no serà responsable de l'ús que el titular faci de la Targeta Esplendid com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l'ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d'una actuació negligent o dolosa de l'operativa de la Targeta Esplendid com podria ser a tall d'exemple, la no computació informàtica correcta dels euros virtuals. En aquest cas, la responsabilitat de Targeta Urbana S.L. es limitarà al valor econòmic dels euros virtuals que el titular tingui acumulats en el moment de la incidència, dany o perjudici.

En el cas que el titular detecti anomalies en l'acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho a les Oficines de Turisme de Berga i de Canet de Mar mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent. En tots aquests casos, la responsabilitat de Targeta Urbana S.L. es limita a esmenar l'error quan el titular de la Targeta Esplendid acrediti de manera fefaent que l’establiment ha reconegut i esmenat l'anomalia.

Targeta Urbana S.L. en cap cas serà responsable de les transaccions comercials ni de l'assignació dels euros virtuals que es produeixin entre els establiments adherits i els titulars de la Targeta Esplendid.

Targeta Urbana S.L. es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent de la Targeta Esplendid o que incompleixi aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

SETÈ: ALTRES DISPOSICIONS

Les presents bases podran ser consultades a www.esplendid.cat i Targeta Urbana S.L. podrà modificar les condicions generals d'ús i funcionament de la Targeta Esplendid.

Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o els canals que Targeta Urbana S.L. determini amb previ avís d'un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per Targeta Urbana S.L. La continuïtat en l'ús de les targetes implicarà l'acceptació de les modificacions realitzades.

VUITENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La web www.esplendid.cat és un domini registrat per l’Ajuntament de Berga. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia.

El software utilitzat per la plataforma Esplendid és un nou producte creat i titularitat de la societat TARGETA URBANA, S.L., i el seu "codi font", la operativa, funcionament i estructuració del negoci són originaris i propietat de la mateixa, posseïnt aquesta societat tots els drets d’explotació i la protecció legal del software de conformitat a les lleis internacionals de propietat Industrial i Intel·lectual, i en concret el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

En cap cas, la configuració, personalització i disseny tècnic informàtic que es puguin contractar per tercers mitjançant llicència d’ús, implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de TARGETA URBANA, S.L.

VUITÈ: JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l'ús de la targeta, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

Aquest web usa 'cookies'. Si segueixes navegant entrendem que ho acceptes.